EIZO 58cm(23.0)型カラー液晶モニター FlexScan EV2316W-Z ブラック EV2316W-ZBK